ANEPREMIČNINE d.o.o.
Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
matična številka: 6383807000
ID št. za DDV: SI 94500584
zastopa direktor: Gregor Žvipelj
v nadaljevanju: nepremičninska družba
Telefon:  040/559 991Splošni  pogoji poslovanja


Podjetje Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, v Ljubljani, v nadaljevanju nepremičninska družba,  v skladu s 15. členom  Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. List RS 42/2003) in 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju ( Ur.l. 47/2006, z dne 09.05.2006 ) določa splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, v nadaljnjem besedilu: 
Splošni pogoji poslovanja, kot sledi:

1. Člen
Splošni pogoji poslovanja določajo obseg dejavnosti nepremičninske družbe za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju in jih je nepremičninska družba dolžna upoštevati pri svojemu delu. 
Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko družbo in naročnikom .

2. Člen

V splošnih pogojih  se uporabljajo pojmi, ki imajo naslednji pomen:
Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik skuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
Nepremičninska družba je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja tudi storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
Nepremičninski posrednik je  fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.

3. Člen

Nepremičninska družba opravlja naslednje storitve posredovanja v prometu z nepremičninami:
z naročniki sklepa pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ;
od naročnikov prevzame vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičninah, preverja pravno stanje lastništva nepremičnin in morebitne pravice tretjih;
preverja dejansko stanje nepremičnin v obliki ogledov;
seznani naročnike z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter v zvezi s tem pogodbene stranke jasno in razumljivo opozori na morebitne ugotovljene napake:
seznani naročnike in tretje osebe s tržnimi razmerami, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodb in višino davčnih obveznosti ;
organizira cenitev nepremičnin, ki so predmet prodaje ali najema;
oglašuje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali drugih medijih, ki ga določi nepremičninska družba npr. oglaševanje na spletnih straneh nepremicnine.net  
organizira in izvaja oglede nepremičnin;
vzpostavlja stike med naročniki in tretjimi osebami;
izstavlja razna potrdila in pisna obvestila ter krije stroške vseh vrst komuniciranja s strankami;
sodeluje pri pogajanjih med naročniki in tretjimi osebami za sklenitev posla;
organizira sestavo  prodajnih in najemnih pogodb, potrebnih za sklenitev pravnega posla, katerega predmet so določene nepremičnine, s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika.
Opravlja druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja na podlagi posebnega naročila naročnika. 
Če posrednik katere izmed navedenih storitev na željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja provizije, če je posrednik te storitve pripravljen opraviti.

4. Člen
Storitve , ki niso vključene v provizijo
V kolikor posrednik poleg posredovanja za naročnika po predhodnem dogovoru opravlja tudi druge storitve, se te storitve dogovorijo  z aneksom k pogodbi in se zaračunavajo po veljavnem ceniku.

   5. člen
Odgovornost posrednika
Nepremičninski  posrednik je v skladu s 844. členom OZN ( Ur.l.RS št, 83/2001) odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi naročniku ali tretji osebi, med katerima je posredoval.

    6. člen

Provizija 
Za posredovanje pri prodaji oziroma nakupu ima posrednik skladno s 5. členom ZNP ((Ur.l.RS št. 42/2003/ pravico do provizije v višin do 4% pogodbene vrednosti + DDV, za posredovanje pri najemu oziroma oddaji nepremičnine pa do provizije v višini treh mesečnih najemnin  + DDV, v vsakem primeru pa znaša najnižja provizija 400 EUR + DDV. V kolikor je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli. Skladno z 847. Členom OZ in 25. Členom ZNP pridobi pravico do provizije ob sklenitvi pogodbe oz. predpogodbe, pri sklenitvi katere je posredoval. Posrednik ima pravico do plačila provizije tudi, če se kasneje sklenjena pogodba razdre, vendar samo v primeru, da razdrtje ni nastalo po njegovi krivdi.  V kolikor naročnik najde sam tretjo osebo s katero sklene pogodbo lahko po dogovoru z naročnikom nepremičninska družba poskrbi za pripravo prodajne pogodbe in pri tem lahko zaračuna največ 1 % pogodbene vrednosti  + DDV.

7. člen

Ti splošni pogoji so sprejeti s strani nepremičninske agencije dne 03.03.2014 in se objavijo na vidnem in dostopnem mestu v  nepremičninske agencije.
.
V Ljubljani, 03.03.2014                               Anepremičnine d.o.o.
                                mag. Gregor Žvipelj, direktor

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?